Křesťanská hudba

Hudba je stvořená, je to dar Boží. Jen je potřeba ji správně používat. Křesťané hudbou a zpěvem chválí Boha. Boží chvála by měla být zpívána v jasných, měkkých tónech, ne s drsností a pronikavostí. Celá Bohoslužba by měla být vedena s vážností a úctou. Musíme si uvědomit, že cíl Bohoslužby není zaměření na vlastní vzrušení, ale zaměření na Boha – Jeho uctívání a chvála.

Pozor pozor na akce, které mají nápis “křesťanské”, kde vidíme nepokoj, chaos… Rámus a zmatek v hudbě vedou démoni, ne Duch Boží.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, 1.Korintským 14,33

Video: Awakening Europe, Praha 2017
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Pozor na sentimentálnost – jakým způsobem zpíváme. Při zpěvu bychom měli být průhlední, aby lidé mohli vnímat Boha. Ne poutat pozornost na sebe gesty, hlasitostí, výkřiky, oblečením, pohyby… Ne hlučný blázinec, ale tak jako by byl přítomen náš Spasitel.

“Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.”
Bible, Koloským 3,16

“David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky.”
Bible, 1.Letopisů 13,8

Nezatahujme prvky světské hudby do křesťanské hudby.

“Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.”
Bible, Římanům 12,2

Křesťané, pokud chtějí žít zbožně, musí odmítat světskou hudbu.

“Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible, Efeským 5,10-11

Pokud budeme činit pravé pokání, chválit Pána ze srdce, démoni mohou od nás odejít.

“Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl.”
Bible, 1. Samuel 16,23