Okultní sloupy Boáz a Jáchyn

Ať už v umění nebo architektuře dva sloupy vždy reprezentují důležitý vstup do neznáma. Ve Svobodném zednářství se tyto dva sloupy nazývají Boáz a Jáchyn, a jsou jedním z nejdůležitějších symbolů této organizace.

Sloupy ve Svobodném zednářství

Jména Boáz a Jáchyn se odvozují od biblické zprávy z chrámů krále Šalamouna. Hlavním stavitelem Šalamounova chrámu je Hyram Abiff, který je prominentní osobou v zednářských rituálech.

Odkazují se na následující texty z Bible, aby si „potvrdili“ svoje učení a pravdy, kterým věří. Tedy – první Královská 6, 1 – 38, dále kapitola 7 a 8. V těchto kapitolách je popisována dimenze, konstrukce a věnování chrámu v době krále  Šalamouna.

Zpráva o Šalamounově chrámu je velmi důležitá ve Svobodném zednářství a každý detail této budovy má důležitý esoterický význam. Tyto dva sloupy fungují jako vstup do „mystérii“, tím že lemují vstup do tajného místa.

Podle dávnověkých rabínů byl Šalamoun zasvěcený v různých mystériích a chrám, který nechal vybudovat byl domem zasvěcení který, zahrnoval pohanské, fylozofické a falické emblémy. Granátová jablka, symboly palmových listů, sloupy přede dveřmi, babylonští cherubíni, seřazení místností a závěsy, to všechno nám naznačuje, že tento chrám byl postaven podle svatyně Egypta a Atlantidy.

Sloup na pravé jižní straně se jmenoval – dle židovského nám dochovaného překladu z Bible – Jachýn a ten levý Boáz. Naši překladatelé říkají, že to první slovo znamená „založit“ a to druhé „v něm je síla“.

Esoterický význam

„Jména dvou sloupů Boáz a Jáchyn, stály u vchodu do Šalamounova chrámu. Na vrcholu každého sloupu byla velká nádoba – nyní falešně nazývána zeměkoule – pravděpodobně jedna tato nádoba znamenala oheň a druhá vodu. Tyto dva sloupy rovněž vyjadřují aktivní a pasivní výraz božské energie, slunce a měsíce, síru a sůl, dobro a zlo, světlo a temnotu. Mezi nimi jsou dveře, které vedou do božího domu, jsou bránou do svatyně a připomínají nám, že Jehova je jak androgenní tak antropomorfické božstvo. Sloupy také vyjadřují letní a zimní slunovrat, nyní Zednářům známé v moderní verzi jako dva svatí Janové.“

Spojením těchto dvou sloupů vzniká třetí sloup, který esotericky reprezentuje lidstvo.

Když dva sloupy najdou rovnováhu, tak to znázorňuje jednotu mezi Šušumou a Kundalini. Toto svaté manželství stvoří „ohnivou mlhu“, která vyzařuje skrze lidské tělo a naplňuje ho božským světlem. V tomto okamžiku se lidstvo stane třetím sloupem chrámu moudrosti, on – ona se stane sloupem, který je zformován kombinací síly Jáchyna a krásy Boaze. Tímto aktem se zformuje ztracený svět ve vibračním systému duchovně fyzikálního ztělesnění.

Spojením dvou si protiřečících sil dvou pilířů vzniká prostřední pilíř – dokonalý člověk.

Kabalistický význam

V židovské Kabale (židovský okultismus) reprezentují Boáz a Jáchyn dva sloupy tvz. Sepirtohu neboli strom života.

Vztah mezi třemi pilíři Sepirothu a sloupy Svobodného zednářství.

Sloup na pravé straně – Jachýn byl založen na Chochmahu, kde šlo o vylití moudrosti boha. Tři kouly, které se z nich vznášejí, znázorňují mužskou potenci. Sloup po levé straně – Boáz, tři koule ženského původu znázorňují vnímavou potenci, chápání a mateřskou moc. 

Tři pilíře neboli sloupy jsou nakonec jednotní v Malchuthu. Dávní myslitelé uspořádali boží stvořitelské síly do struktury desíti živoucích ohnisek zvaných sefirot, desíti projevů tvůrčí energie nekonečného. Tyto sefiroty představují různé aspekty stvořeného poznaného i nepoznaného kosmu a jedna ze sefír je modrá a zcela naplněná božím slitováním. Je to sefira kabalisty nazvaná Malchut – Království, vyjadřující svaté bytí naší Země, ve kterém se projevují všechny pravomoci nadřízených světů.

Dnešní doba

Pilíře, které se používají v populární sféře, mají jiný význam než-li pouhý dekorační. Jde zde především o esoterický význam. To, co se odehrává mezi pilíři, symbolicky reprezentuje transformaci neboli zasvěcení.

1. Rapper Kanye West stojí uprostřed sloupů dvojčat, ve velmi symbolickém okultním videu, které se jmenuje „Power“.

2. Mezi mnoha jinými esoterickými symboly, které najdeme ve filmu „The Imaginarium of dr. Parnassus“, stojí dva sloupy na každé straně pódia.

3. Dva pilíře, které stojí před budou IRS v Kansasu. Všimněte si také Zednářského dualistického významu černé a bílé barvy a rukou, které ukazují nahoru, kterým se rovněž říká „ruka mystérii“.

4. Dva obrovské pilíře uprostřed města Astana v Kazachstánu.  Město, jehož architektura obsahuje mnoho okultních elementů.

Astana

Astana

Astana

5. Všemi uznávaná Lady Gaga, často zdůrazňuje zednářské pilíře.

Lady Gaga

6. Mexická zpěvačka Belinda nám vesele prezentuje nejen symbol okultních sloupů, ale také zednářskou šachovnicovou podlahu a rohy (symbol ďábla), které má nad hlavou. Píseň si nese název „Egoista“.

Belinda

7. „Harry Potter“ je čistý satanismus. Pojďme se podívat na obal první knihy Harryho Pottera. Zde došlo k viditelnému zasvěcení hlavní postavy. Jeho zasvěcení se znázornujě tím, že letí skrze dva okultní sloupy. Původní název této knížky je Harry Potter a kámen filozofů. Kámen filozofů je dávnověký alchymický koncept, který reprezentuje osvícení.

8. V Izraeli (ve městě Eilat) se nachází kruhový objezd, který je plný zednářské tématiky – okultní sloupy Boáz a Jáchyn, pyramida s „vševidoucím okem“, hlavní zednářský symbol (kružítko a úhelník).

Co dělá tato symbolika v Izraeli? Vytvoření Státu Izrael v roce 1948 předcházelo více než padesát let snah sionistického hnutí o založení židovské země. První sionisti byli okultisti (kabalisti). Kabala je úzce spojená se Svobodným zednářstvím. Proto ta okultní symbolika v Izraeli. Proto má Izrael na oficiální vlajce hexagram – okultní symbol, který symbolizuje antikristovu nadvládu (666)…

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, synagoga satanova

Upozornění
Chtěli bychom Vás upozornit, že se naprosto neztotožňujeme s názory a filozofií okultních organizací, které ovládají hudební a filmový průmysl. Naším cílem je odhalovat jejich metody podprahové manipulace, vysvětlovat význam symbolů které používají a tím varovat konzumenty, kteří se vystavují tomuto vlivu. Na tomto světě není nic neutrálního. Odehrává se zde boj dobra a zla, pravdy a lži, Boha a satana. Je na každém z nás, abychom hledali pravdu a rozhodli se pro to co je správné.